Uppemot 330 000 bostadshus kan ha radonhalter som överskrider referensnivån

En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 småhus i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån. Det är fler än vad tidigare undersökningar visat.

I studien, som finansierats och koordinerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, har resultat använts från radonmätningar i företaget Radonovas databas som omfattar 340 000 småhus. Resultatet visar att den genomsnittliga radonhalten ligger väl under referensnivån, vilket kan ses som en gräns för när man bör göra något för att minska radonhalten. När resultaten i studien räknats om för att gälla hela Sverige indikeras samtidigt att cirka 330 000 småhus ligger över referensnivån, 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), vilket är fler än vad tidigare undersökningar visat.

- I undersökningen har vi sett att det är betydligt fler hus, faktiskt 16 procent av alla småhus, som ligger över referensnivån. Det är lite anmärkningsvärt, men resultatet styrks av att det är baserat på en omfattande analys. Oavsett exakt antal så visar resultat från studien och andra undersökningar att det finns ett mycket stort antal småhus som behöver sänka radonhalten, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för utveckling av strålskydd och miljö.

Genom att studera kartor av berggrunden och jämföra halten radon med vilken typ av berggrund det finns i respektive område, syns ett tydligt samband mellan halten uran i marken och radon i inomhusluften i småhus. Det är i sig ingen ny kunskap utan bekräftar resultat från tidigare undersökningar. Trots det finns det även vid låga uranhalter i marken risk för radonhalter som överskrider referensnivån. Det betyder att mätningar behöver utföras i princip överallt för att undvika att missa hus med förhöjda radonhalter.

Nyare hus har i genomsnitt betydligt lägre radonhalt än äldre hus visar studien. Men hus som står på lerrik jord, som tidigare inte betraktats som riskområde för radon, kan trots detta ha höga radonhalter. Det är alltså viktigt att mäta radon även i nya hus.

- Att vi observerade förhöjda radonhalter även i hus på lermark visar att det kan förekomma tillräckligt inflöde av markradon även på denna typ av mark. Det är därför viktigt att alltid mäta radonhalten i en bostad eller på en arbetsplats för att inte riskera att utsättas för radonhalter som är förhöjda, oavsett vilken typ av mark en byggnad står på, säger Tomas Persson.

Ytterligare information: Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för utveckling av strålskydd och miljö, via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20

Fakta om radon

Radon i inomhusluft är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas. Ren luft, med en så låg radonhalt som möjligt, är därför viktig för att gynna folkhälsan och undvika onödig exponering av joniserande strålning.