Forsmarks anläggning är i gott skick

Driften vid Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har varit stabil och händelser med påverkan på djupförsvarets första nivå har minskat i antal. En signifikant brist finns som gäller transport- och personslussens hållfasthet. FKA har även arbete kvar med att förstärka organisation, ledning och styrning då det ännu är för tidigt att se tydliga och varaktiga effekter av det åtgärdsarbete som gjorts. Därför kvarstår den samlade bedömningen från förra året att strålsäkerheten är acceptabel. Det redovisar myndigheten i sin årliga rapport med en samlad värdering av strålsäkerheten för FKA.

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har en anläggning i gott skick.

– Efter införandet av oberoende härdkylning har det identifierats enstaka brister i konstruktionen och det är förväntat vid större anläggningsändringar och ökad drifterfarenhet, säger Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Då är det allvarligare med en brist gällande hållfastheten för inneslutningens transport- och personsluss. Marginalen mot de laster som kan uppstå till följd av en ångexplosion efter ett svårt haveri är inte tillräckliga, förklarar hon.

Under perioden har man dock inte sett andra signifikanta brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har bilden av att haveriberedskap och beredskapsplanering är välfungerande på FKA. Detsamma gäller för område strålskydd.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har också fått en bild av att säkerhetsavdelningen på FKA bidrar till en fungerande egenkontroll. FKA går också framåt med hög ambitionsnivå i åtgärdsarbetet med långvariga problem som funnits inom organisation, ledning och styrning. Det är dock för tidigt att se tydliga och varaktiga effekter av åtgärderna, förklarar Anne Edland.

Brister som påträffas vid tillsyn kan ha liten betydelse som enskild brist men en större påverkan om de återfinns inom stora delar av verksamheten. I arbetet med den samlade strålsäkerhetsvärderingen har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en samlad värdering av de brister som påträffats under perioden och kan inte se att dessa, enskilda eller sammantaget, har sådan påverkan på strålsäkerheten att myndigheten behöver vidta ytterligare åtgärder utöver redan vidtagna.

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (människa- teknik-organisation), via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.