Ökad användning av UVC-lampor under pandemin inte helt utan risker

Under covid-19-pandemin har användningen av så kallade UVC lampor ökat, både på vårdinrättningar och bland privatpersoner. UVC-ljus används för att desinficera luft, vatten och ytor genom att de förstör virus och bakterier. Men om tekniken inte används på rätt sätt kan den skada hud och ögon. Dessutom kan användningen under vissa förhållanden skapa ozon,  en gas som är skadlig för människors lungor.

Tidigare har UVC-lampor använts för bland annat desinficering av vatten i slutna utrymmen. Riskerna med den typen av användning är små eftersom människor inte exponeras för strålningen. De UVC-lampor som nu har ökat i försäljning används på ett annat sätt och de eventuella långsiktiga riskerna är inte klarlagda, visar årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor. Tove Sandberg Liljendahl är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det finns hygieniska riktvärden som anger vad man bör hålla sig under för att undvika akuta skador av UV-strålning. Men man vet inte så mycket om de långsiktiga biologiska effekterna med dessa UVC-lampor. Tills vi vet mer om effekterna behöver man hålla sig till de nu gällande hygieniska riktvärdena, säger hon.

Antalet inrapporterade hudcancerfall har minskat under pandemin

Rådets rapport innehåller, förutom kapitlet om UVC-lampor, bland annat en genomgång om hudcancerstatistik. Efter en stadig uppgång av antalet drabbade av hudcancer sedan 1970-talet visar statistiken att inrapporterade fall gått ner något under 2020, troligen på grund av att färre har sökt vård under pandemin. Det är därför viktigt att följa hur pandemin kan ha påverkat antalet hudcancerfall de närmaste åren, slår rådet fast. Även om det råder viss osäkerhet i statistiken kring drabbade är uppgifterna om hur många som avlider av den allvarligaste hudcancerformen, malignt melanom, säkrare. År 2020 avled 538 personer av sin melanomsjukdom, jämfört med 474 år 2019. Rådet konstaterar att det är viktigt att fortsätta det preventiva arbetet för att vända den negativa trenden.

– Det största problemet är att många människor vill ha en solbrun hud och överexponerar sig i solen. Men vi ser tecken på att skönhetsidealen börjar förändras och att man börjar bry sig om sin hud på ett annat sätt. Där ser jag en förhoppning, säger Yvonne Brandberg, ordförande för Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Ytterligare information: Utredare Tove Sandberg Liljendahl, Strålsäkerhetsmyndigheten, Yvonne Brandberg, ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.