OKG Aktiebolag har en anläggning i gott skick

Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att OKG i stort har en anläggning i gott skick. Det visar rapporten med Strålsäkerhetsmyndighetens årliga samlade värdering av strålsäkerheten vid OKG.

OKG:s drift har under perioden varit stabil utan omfattande störningar som skulle innebära konsekvens för strålsäkerheten. Det finns dock en brist i transport- och personslussens hållfasthet, men det har under perioden inte identifierats några andra signifikanta brister. Myndigheten bedömer att ansvar och befogenheter för arbetsuppgifter behöver stärkas inom nedmontering och rivning men att OKG:s verksamhet i stort fungerar väl. Därför kvarstår bedömningen tillfredställande vilket är samma bedömning som föregående år.

– Driften har varit stabil och det har varit få produktionsbortfall och få störningar, sammanfattar Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning och människa-teknik-organisation (MTO).

Samtidigt betonar hon att OKG behöver stärka strålsäkerheten i anläggningen ytterligare:

– De ska prioritera det fortsätta arbetet med att säkerställa hög kvalitet hos utrustning som har betydelse för strålsäkerheten.

OKG kan också säkra att de i rollen som beställare av arbete inom nedmontering och rivning tydligare tar det yttersta ansvaret för strålsäkerheten. Det arbetet pågår på ett bra sätt.

– När åtgärder görs bör OKG också följa upp dessa på ett systematiskt sätt. Det är en viktig fråga för OKG:s ledning att se till att förändringar inte leder till nya brister, förklarar Anne Edland.

Sammantaget har Strålsäkerhetsmyndigheten under perioden mars 2021 till mars 2022 observerat att förutsättningarna för att genomföra friklassning har stärkts. Bemanningen är god inom driftverksamheten och har stärkts inom området för avfallshantering.

Ytterligare information: Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning och människa-teknik-organisation (MTO) via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.