Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB är tillfredsställande

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering 2022 bedöms att anläggningen är i gott skick och att verksamheten åtgärdar brister när de upptäcks.

Rapporten sammanfattar bedömningen av strålsäkerheten och redovisar även myndighetens slutsatser om vad som bör åtgärdas för att bibehålla och utveckla strålsäkerheten vid Ringhals AB framåt. Bedömningen är att strålsäkerheten är tillfredsställande och ligger i nivå med föregående år. Det gäller bedömningen av såväl anläggningen som verksamheten.

– Ringhals har en utmaning med att bemanna och hantera både drift av reaktor 3 och 4 och parallellt avveckla reaktor 1 och 2. Ändå har driften varit stabil och händelser som påverkat den normala verksamheten har minskat, säger Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ringhals AB anpassar sin organisation efter behov och uppfyller i stort myndighetens krav. Verksamheten fungerar också väl när det gäller att hantera, utreda och rapportera händelser. Rapporterna är tydliga vid redovisning av de åtgärder som vidtas för att förhindra att brister upprepas. Baserat på händelserna som har rapporterats under året anser myndigheten att Ringhals AB fortsatt behöver fokusera för att förhindra att brister uppstår på grund av MTO-relaterade fel (Människa-Teknik-Organisation).

Myndigheten ser att Ringhals ytterligare kan stärka strålsäkerheten i anläggningen genom att bland annat arbeta aktivt med att fortsätta minska antalet produktionsbortfall och störningar som utmanar djupförsvarsnivå 1. Det är den nivån i försvaret som ska motverka avvikelser från normal verksamhet, förebygga fel och antagonistiska angrepp.

I verksamheten kan strålsäkerheten stärkas genom att varaktigt säkra bemanning, kompetens, styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en strålsäker och effektiv drift och avveckling.

– Exempelvis måste de säkerställa att de fortsatt kan ta det yttersta ansvaret för strålsäkerheten oavsett om arbetet bedrivs i egen regi eller av leverantörer, förklarar Anne Edland.

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (Människa- Teknik-Organisation), via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.