De som reser långt bränner sig mest

Andelen svenskar som brände sig i solen under 2022 har ökat sedan året innan. Det är fortsatt under utlandssemestrar som svenskarna utsätter sig för mest riskfyllt beteende, ofta genom att vistas 4-5 timmar i solen mitt på dagen, då solen är som starkast. Det visar resultatet från Strålsäkerhetsmyndighetens årliga solvaneenkät.

Andelen svenskar som bränt sig i solen har ökat med sju procentenheter från 2021 till 2022 till 49 procent. Hälsotrenden när det gäller solande fick därmed ett litet bakslag, trots medvetenhet om risker och ett svalnande intresse för att vara solbrun.

– Det kan vara så att man efter pandemiåren inte har ett lika stort fokus på att skydda sig i solen, eftersom resor och annat man gör på fritiden fått stå tillbaka. Det finns andra undersökningar som tyder på det, säger Tove Sandberg Liljendahl utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det hade varit bra om trenden att i större utsträckning skydda sina barn hade fortsatt. Nu ser vi istället att föräldrar varit något mindre benägna att skydda barn när solen är som starkast mitt på dagen. Mammor tar ett större ansvar för barnens solskydd än pappor, det skiljer sig från året innan då vi inte såg så tydliga skillnader.

Ändå är det fortfarande en hög andel föräldrar (79 procent) som ser till att deras barn ofta eller alltid använder adekvat solskydd. Föräldrar som skyddar sig själva är mer benägna att också skydda sina barn.

– Det gäller främst yngre barn. Föräldrar till äldre barn är inte lika skyddande, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Internet är den främsta källan till informationsinhämtning om solningens effekter och hudcancer. Det här är första gången som internet nämns som främsta informationskälla sedan undersökningen började genomföras (2005).
Undersökningen visar också att varannan person har stort förtroende för Strålsäkerhetsmyndigheten, medan var fjärde inte har någon uppfattning. De flesta som anger att de sett och påverkats av Strålsäkerhetsmyndighetens kampanjfilmer i sociala medier är yngre vuxna födda mellan 1985 och 2004.

I flera år har Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört solvaneenkäten som syftar till att kartlägga svenskarnas attityder och vanor kring solande. Den standardiserade delen av enkäten gör det möjligt att jämföra över tid. Den tematiserade delen gör att myndigheten kan anpassa med frågor som är aktuella för ett visst år.

Ytterligare information: Tove Sandberg Liljendahl, utredare på enheten Utveckling av strålskydd och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Några resultat från enkäten Sveriges solvanor 2022

  • Andelen svenskar som har bränt sig i solen har ökat med 7 procentenheter sedan 2021, från 42 till 49 procent av de som svarat på enkäten.
  • 28 procent av de som svarat har bränt sig en gång, och ca 21 procent har bränt sig två gånger eller fler, jämfört med 27 respektive 15 procent för år 2021.
  • Exponeringen vid badplats utomlands ökar kraftigt, 26 procent jämfört med 12 procent år 2022, efter en nedgång under pandemin. Men exponeringen är ännu inte på samma nivåer som innan pandemin då den låg på över 30 procent.
  • Det är vid utlandssemester som svenskar i störst utsträckning utsätter sig för risker associerade med solstrålning.
  • Nästan 60% av de som svarat uppger att de spenderar fyra eller fem timmar utomhus under den tid på dygnet då UV-strålningen från solen är som starkast, när de har lediga dagar utomlands.

Så gjordes enkäten

  • Enkäten om svenskarnas solvanor har distribuerats till en webbpanel med ett nationellt urval av 1 374 personer, representativt för den svensktalande befolkningen gällande ålder (18-74 år), kön, och geografi (län). Respondenterna har sedan viktats efter ålder och kön för att resultaten bättre ska motsvara befolkningen som helhet.