Få anmäler oplanerade händelser med strålning

Oplanerade händelser, exempelvis en händelse där för hög stråldos misstänkts, beror oftast på att rutiner i verksamheten inte har efterlevts. Det visar en ny sammanställning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det är bara en liten del av de tillståndspliktiga verksamheterna där strålning används som anmält oplanerade händelser, något som myndigheten nu försöker förenkla.

Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning är skyldig att lämna upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten om händelser i verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt. Om det exempelvis misstänks att en dosgräns har överskridits ska verksamhetsutövaren omgående rapportera detta till myndigheten.

Under 2022 rapporterades 43 så kallade oplanerade händelser in till Strålsäkerhetsmyndigheten. De som anmält händelser bedriver verksamhet med joniserande strålning inom industri, sjukvård eller tandvård. Ingen av de inrapporterade oplanerade händelserna har bedömts kräva särskilda åtgärder från Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Att vi fått in så få anmälningar tyder på att mörkertalet är stort, det är bara en liten del av alla tillståndspliktiga verksamheterna som anmält oplanerade händelser. Det begränsade antalet inrapporterade händelser kan inte ses som representativa för alla verksamheter, och det blir ett begränsat underlag att använda till planering av framtida tillsynsinsatser, säger Anna Rundqvist, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ska bli lättare att göra anmälningar

Anledningen till att så få anmäler oplanerade händelser kan dels vara att det tidigare har varit svårt att hitta till formuläret för anmälningar, dels att strålskyddsförordningen och myndighetens föreskrifter kan tolkas olika.

– Vi har nu sett över instruktionerna på myndighetens webb för att göra det lättare att hitta till formuläret för anmälningar, säger Anna Rundqvist.

Myndigheten har också fört en diskussion vid tillsyn av verksamhetsutövare kring vilka händelser som ska rapporteras in. En betydande del av händelserna är falska förhöjda personalstråldoser efter att en dosimeter har gått genom bagageröntgen. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför samverkat med Swedavia för att se till att persondosimetrar inte ska behöva gå igenom bagageröntgen.

De oplanerade händelser som faktiskt rapporterats in beror ofta på att rutiner inte följs. Exempelvis är det personer som passerat förbi en avspärrning, kommunikationen kring pågående strålning som brustit eller medicinteknisk utrustning som inte fungerat. Andra orsaker som angavs i anmälningarna var bristande IT-system, arbetsförutsättningar och bristande rutiner.

  • I över hälften av de inrapporterade händelserna (27 av 43 ärenden) är bristande rutinefterlevnad den angivna orsaken.
  • I tre fall anges bristande rutinefterlevnad i kombination med arbetsförutsättningar och i fyra fall i kombination med bristande rutiner.
  • 19 av de 43 inkomna ärendena fick Strålsäkerhetsmyndigheten begära in komplettering, antingen på grund av otydlig orsaksanalys och åtgärdsplan eller på grund av avsaknad av dessa.

Ytterligare information: Anna Rundqvist, inspektör på enheten för tillsyn av patienter och arbetstagare via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.