Kärnkraftverket OKG AB har stärkt förutsättningarna för ett strålsäkert arbete

Strålsäkerhetsmyndigheten gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2023 bedömningen att kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB) har en strålsäkerhet som är tillfredsställande och att bolaget stärkt sin förmåga att genomföra förbättringar.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid OKG:s anläggning fortsatt är tillfredsställande, vilket är samma nivå som tidigare år. Strålsäkerheten i verksamheten generellt bedöms som god, vilket är en högre värdering än föregående år. Detta ger det totala betyget tillfredsställande för strålsäkerheten vid OKG.

Myndigheten gör årligen en samlad bedömning av strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Bedömningarna baseras på det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten i respektive anläggning samt för hela verksamheten.

Sedan 2019 har Strålsäkerhetsmyndigheten i de årliga samlade strålsäkerhetsvärderingarna för OKG konstaterat att strålsäkerheten i verksamheten i stort är tillfredställande, med flera verksamheter som fungerar bra. Myndigheten har sett att OKG lyckats förbättra eller åtgärda punkter som tidigare påtalats för att ytterligare stärka strålsäkerheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten kan i 2023 års samlade strålsäkerhetsvärdering konstatera att flera verksamheter fortsatt fungerar väl. Däremot kan vissa mindre brister kopplas till att bolaget inte tillräckligt snabbt säkerställer att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden fullt ut är tydliga.

– Vi ser att OKG har en förmåga att ständigt förbättra sin verksamhet, därför höjs betyget för strålsäkerheten i verksamheten till god, säger Anne Edland, chef på enheten Tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sammantaget konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att flera områden kopplat till OKG:s anläggning fungerat väl under 2022, exempelvis verksamheten kring anläggningsändringar, utbytes- och kvalificeringsverksamhet samt driften av anläggningen.

– Baserat på detta samt att driften fortsatt varit stabil utan större störningar konstaterar vi att mycket tyder på att strålsäkerheten i OKG:s anläggning är god, men den tidigare konstaterade signifikanta bristen med hållfastheten i reaktorinneslutningens slussar kvarstår. Därför bedömer vi att strålsäkerheten avseende anläggningen är fortsatt tillfredsställande, säger Anne Edland.

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen kan OKG arbeta för att säkerställa att den positiva trenden som identifierades inom flera områden nu håller i sig. För verksamheten i stort kan OKG fortsatt arbeta för att säkerställa förmågan i organisationen inom nedmontering och rivning, och säkerställa att vidtagna åtgärder får tillräcklig och varaktig effekt.

Ytterligare information: Anne Edland, chef på enheten Tillsynssamordning och MTO, på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.