Miljömålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter öka

Sverige är nära att nå målet om en säker strålmiljö för människor och natur. Men inom ett av områdena går utvecklingen åt fel håll – antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i landet och Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att målet för UV-strålning inte kommer att nås till 2030.

En säker strålmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål och det mål Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Målet är uppdelat i fyra områden och tre av dem – Strålskyddsprinciper, Radioaktiva ämnen och Elektromagnetiska fält – kan uppnås till 2030, visar myndighetens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet.

­– I vår bedömning ser vi att tre av fyra delar i miljökvalitetsmålet utvecklas bra. Generellt har låga halter uppmätts av radioaktiva ämnen i miljön, kärnkraftverken hanterar strålskyddsfrågor på ett bra sätt så att stråldoserna ligger på en rimlig nivå, och allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält är låg jämfört med gällande referensvärden, säger Siiri Latvala, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den stora utmaningen med att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö handlar om att minska antalet hudcancerfall. Målet för området UV-strålning är att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning år 2030 ska vara lägre än år 2000. Antalet fall har emellertid fortsatt att öka de senaste åren och i nuläget ligger antalet fall av hudcancer på mer än det dubbla jämfört med år 2000. Under de senaste tio åren har antalet fall av malignt melanom ökat med nästan 40 procent och övrig hudcancer med nästan 60 procent. Drygt 500 personer avlider årligen till följd av malignt melanom, och nästan 100 personer i övrig hudcancer.

För att vända utvecklingen är det avgörande att barns och vuxnas exponering för UV-strålning minskar, vilket i sin tur kräver förändrade attityder kring utseende och bättre solvanor. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför årliga enkätstudier om solvanor och enligt Tove Sandberg Liljendahl, utredare på myndigheten, finns det tecken på att attityderna förändras till det bättre.

– Över tid är det fler tillfrågade som svarar att de undviker att bränna sig i solen, och färre anger att de känner sig snyggare när de är solbruna. Det har dock varit en liten tillbakagång under pandemiåren, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Andelen föräldrar som skyddar sina barn på olika sätt är relativt stabil. Vad gäller beteende syns över tid tendenser mot ökad användning av solglasögon och solhatt samt att vara i skuggan, men det är fortfarande ingen större förbättring i antalet som uppger att de bränt sig, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför bland annat informationskampanjer för att påverka människors solbeteende. Eftersom hudcancer tar lång tid att utveckla kan det även ta lång tid innan attityd- och beteendeförändringar leder till att hudcancerfallen minskar. Trots att hudcancerfallen fortfarande ökar, har ökningstakten minskat något under de senaste åren.

Ytterligare information: Siiri Latvala, enheten för Nationell Normering via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.