Nya forskningsutlysningar för att stärka kunskapsbasen och upprätthålla nationell kompetens inom strålsäkerhetsområdet

Strålsäkerhetmyndigheten har tagit fram och fastställt en plan för finansiering av forskning för 2023. Planen omfattar finansiering av forskning och utveckling inom kärnkraft, radioaktivt avfall och strålskydd till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Årets utlysning har ett nytt upplägg, med sex stycken breda utlysningar där alla forskningsområden som är relevanta för strålsäkerhet finns med. Sista ansökningsdag för årets utlysningar är 24 april 2023.

Tidigare år har de medel som annonserats varit riktade mot mer specifika forskningsfrågor, eller som öppna utlysningar inom olika forskningsområden. Utlysningarna 2023 har ett nytt upplägg där Strålsäkerhetsmyndigheten har en bred utlysning för respektive forskningsområde med exempel på frågeställningar där det kan vara relevant med finansiering från myndigheten.

De sex utlysningsområdena är strålskydd, reaktorsäkerhet, svåra haverier och haverikemi, konstruktioner och material i kärntekniska anläggningar, nukleär icke-spridning och kärnämneskontroll samt hantering av kärnavfall.

Årets breda utlysningar ger möjlighet för forskare att söka medel inom de områden där Strålsäkerhetsmyndigheten har ett särskilt ansvar – att på kort och på lång sikt stärka kunskapsbasen och stötta den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

– Vi är särskilt måna om att stötta forskargrupper inom de områden där vi ser en risk för att kompetensen annars minskar. Det gäller exempelvis de forskningsområden som i ett tidigare regeringsuppdrag identifierats som samhällskritiska och sårbara - kärnkraftteknik, svåra haverier, kärnämneskontroll, strålningsbiologi, radioekologi och strålningsdosimetri - säger Per Seltborg som är forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten stödjer den nationella kompetensen inom strålsäkerhetsområdet på flera sätt. Myndigheten medverkar i internationella och nationella projekt, stöttar lärosäten genom bidrag till doktorand- och post-dok-tjänster och beställer forskningsprojekt av lärosäten, institutioner och företag. Huvuddelen av myndighetens forskningsfinansiering förmedlas via utlysning av forskningsmedel.

Utlysningarna för 2023 avser medel som kan användas åren 2023 och i de flesta fall till och med år 2028. Totalt planeras att förmedla forskningsmedel för 84,5 miljoner kronor, varav 24 miljoner är skattefinansierat, 41,5 miljoner kommer från kärnkraftverkens forskningsavgifter och 19 miljoner kronor från kärnavfallsfonden. Den totala summan som finns tillgänglig inom respektive område är avsedd att finansiera flera ansökningar. De breda utlysningarna som nu annonseras öppnar för forskare att inom ramarna själva definiera sin forskningsfråga och ta fram lämpligt underlag för bedömning.

Behovsanalys och forskningsplan

Strålsäkerhetmyndigheten tar efter en årlig behovsanalys fram en forskningsplan för varje kalenderår, vilken ligger till grund för vilka utlysningar som publiceras och hur tilldelade forskningsmedel kommer att fördelas under året. SSM:s forskningsfinansiering syftar till att:

• Ta fram ny kunskap som kan ligga till grund för beslut och överväganden så att myndigheten kan bedriva en effektiv och vederhäftig verksamhet och vara pådrivande i strålsäkerhetsarbetet.

• Bidra till att upprätthålla och utveckla den kompetens som behövs för att ta fram ny och använda tillgänglig kunskap, både inom myndigheten och nationellt.

Ytterligare information: Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten som nås via myndighetens pressjour tfn 08-799 40 20