Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB får sänkt betyg

Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB visar på allvarliga brister. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2023. Samtidigt fungerar delar av verksamheten väl och totalt sett bedöms strålsäkerheten vara ”acceptabel”.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör årligen en samlad värdering av strålsäkerheten vid alla Sveriges kärnkraftverk. Vid årets värdering görs bedömningen att strålsäkerheten vid Ringhals AB är ”acceptabel”, vilket är en lägre värdering än föregående år, då den bedömdes vara ”tillfredsställande”.

– Det finns delar av verksamheten som fungerar väl, men vi har identifierat en negativ utveckling för säkerhetsarbetet i stort under en längre tid. Det är inga enskilda händelser som ligger bakom den här bedömningen, utan snarare en sammantagen bild av hur händelser uppstått och har hanterats. Myndigheten anser att det är av stor vikt att bolaget kommer till rätta med dessa brister, säger Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör samlat bedömningen att Ringhals AB:s anläggningar har fungerande barriärer, med täta primärsystem och inneslutningar. Under det senaste året har det dock inträffat flera händelser som myndigheten bedömer som allvarliga, detta ser myndigheten som resultat av de problem som uppstått i verksamheten och på olika sätt påverkat anläggningarna negativt. I november 2022 beslutade därför myndigheten om att förelägga Ringhals AB om åtgärder kopplat till organisation, ledning, styrning och kultur.

– Vi vill vara tydliga med att vi fortsatt har ett förtroende för Ringhals AB och ser inga hinder för en fortsatt säker drift av anläggningarna utan risker för allmänhet och miljö. Vårt mål är att det vi pekat ut ska kunna hjälpa bolaget att stärka strålsäkerheten, säger Anne Edland.

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen kan Ringhals AB:

  • Säkerställa förbättringar i åtgärdshanteringen avseende brister i organisation, ledning, styrning och säkerhetskultur till dess att avsedda effekter uppnås.
  • Fortsatt säkerställa efterlevnad av styrande dokument vid anläggningsändringar och arbete i anläggningen.
     

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten kan Ringhals AB:

  • Säkerställa utveckling av åtgärdshanteringen avseende brister i organisation, ledning, styrning och säkerhetskultur till dess att avsedda effekter uppnås.
  • Säkerställa kompetens och bemanning för att skapa förutsättningar för en strålsäker och effektiv drift av Ringhals 3 och Ringhals 4 parallellt med nedmontering och rivning av Ringhals 1 och Ringhals 2.
     

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (Människa- Teknik-Organisation), via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Fakta: Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra. Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.