Sveriges nionde nationalrapport för kärnsäkerhet granskas

Just nu pågår den återkommande internationella granskningskonferensen för kärnsäkerhet inom ramen för kärnsäkerhetskonventionen, Convention on Nuclear Safety (CNS). Representanter från Klimat- och näringslivsdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin är på plats i Wien för att presentera Sveriges arbete med kärnsäkerhet och svara på frågor.

Under fredagen, den 24 mars, presenteras och granskas Sveriges nionde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen av andra konventionsanslutna länder. Några av de förändringar på kärnsäkerhetsområdet som Sveriges nionde nationalrapport lyfter fram:

  • Ny lagstiftning och nya föreskrifter på kärnkraftsområdet
  • Nya beredskapszoner runt svenska kärnkraftverk, började gälla den 1 juli 2022
  • Nytt system för oberoende härdkylning på samtliga sex kärnkraftsreaktorer som var i drift i slutet av 2020
  • Åtgärder för att minska arbetstagares exponering för strålning

Rapporten lyfter även fram utvecklingsområden som kräver åtgärder framöver. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning på kärnkraftsområdet och tillgång till expertis på nationell nivå där Strålsäkerhetsmyndigheten har påbörjat rekrytering. Under fredagen diskuteras Sveriges nationalrapport på plats i Wien och delegationen får också svara på frågor.

– Baserat på de skriftliga frågor Sverige fått och svarat på i början av året förväntar jag mig ytterligare frågor kring myndighetens organisation, säkerhetskultur, men också frågor om beredskapshöjande åtgärder med anledning av det geopolitiska läget, kommenterar Nils Sandberg, rådgivare och CNS-ansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten.

På plats i Wien kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, representanter från Klimat- och Näringslivsdepartementet samt representanter från kärnkraftsindustrin även att redovisa hur Sverige hanterat COVID-19 samt den granskning av Sverige som det internationella atomenergiorganet IAEA genomförde i november 2022, kallad IRRS (Integrated Regulatory Review Service).

Ytterligare information: Nils Sandberg, rådgivare och CNS-ansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-7994020

Om kärnsäkerhetskonventionen

1994 signerade Sverige kärnsäkerhetskonventionen, i september 1995 ratificerades den och i oktober 1996 trädde den i kraft. Sveriges första nationalrapport om implementeringen av de skyldigheter konventionen medför lämnades i augusti 1998 in till konventionens sekretariat, det Internationella atomenergiorganet, IAEA. Sedan dess har Sverige lämnat en nationalrapport vart tredje år som diskuterats vid granskningsmötet året därpå. Under 2022 lämnades den nionde rapporten och den 24 mars 2023 granskas den av andra konventionsanslutna länder. Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram nationalrapporten. Förutom myndigheten har representanter från reaktorägarna deltagit i arbetet.