Westinghouse Electric Sweden har en strålsäkerhet som är acceptabel

Den kärntekniska verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden bedrivs på ett acceptabelt sätt utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv. Det visar den samlade strålsäkerhetsvärderingen för de senaste tre årens verksamhet hos bolaget. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterat också att det finns brister hos bolaget att hantera och behov av utveckling inom vissa områden.

Westinghouse Electric Sweden AB bedriver sin huvudsakliga kärntekniska verksamhet i Västerås där bolagets bränslefabrik finns. I fabriken tillverkas bland annat bränsle till olika typer av kärnkraftsreaktorer. Strålsäkerhetsmyndigheten utför löpande tillsyn av verksamheten och vart tredje år görs en samlad strålsäkerhetsvärdering för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten vid anläggningen. Den senaste värderingen berör perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2022.

2023 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Westinghouse Electric Sweden AB har omfattat 18 områden som graderats utifrån en fyrgradig skala, från oacceptabelt till bra. 13 av områdena hanteras på ett acceptabelt eller tillfredsställande sätt och Westinghouse Electric har under perioden hanterat tre områden på ett oacceptabelt sätt. För två områden saknar myndigheten tillräckligt underlag för att kunna göra en värdering av respektive område.

Exempel på olika områden som värderats för Westinghouse Electric är ledning, styrning och organisation av verksamheten, konstruktion av anläggningarna, driftverksamheten, kriticitetssäkerhet, personstrålskydd, beredskap, hantering av kärnavfall samt utsläpp av radioaktiva ämnen.

– Jämfört med den förra värderingen av strålsäkerheten som myndigheten genomförde år 2020 är det ett fåtal områden som har fått en ändrad värdering. Ett område där vi sett ett bättre resultat är det som omfattar erfarenhetsåterföring, utredning av händelser samt rapportering till Strålsäkerhetsmyndigheten. Ett område som däremot har fått sämre värderingsresultat är området friklassning som har gått från acceptabelt till oacceptabelt, säger Anita Hartman Persson, enhetschef för tillsyn – drift och avveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten ser i den samlade värderingen att de två områdena hantering av kärnavfall samt utsläpp av radioaktiva ämnen och omgivningskontroll, värderas som oacceptabla, precis som vid föregående värdering.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har inom dessa områden sett en utveckling i rätt riktning och att Westinghouse har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med identifierade brister och förbättringsområden. Det finns dock fortfarande krav inom dessa områden som inte uppfylls i tillräcklig utsträckning. Vi planerar att följa upp bolagets arbete inom dessa områden genom fortsatt tillsyn, säger Anita Hartman Persson.

Strålsäkerhetsmyndigheten noterar också att en betydande utveckling inom vissa områden har initierats efter myndighetens förelägganden.

– Vårt intryck är att Westinghouse själva inte alltid fullt ut tar ägarskap i att uppfylla hela kravbilden för verksamheten, utan ofta kan ha ett reaktivt förhållningssätt mot Strålsäkerhetsmyndigheten. Inom vissa områden skulle således Westinghouse ha kunnat arbeta mer proaktivt för att utveckla sin verksamhet.

Ytterligare information: Anita Hartman Persson, enhetschef för Tillsyn drift och avveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, telefonnummer 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.