Få unga känner till att hudcancerfallen ökar

Unga är inte lika medvetna som äldre om att antalet hudcancerfall ökar kraftigt i Sverige. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät om svenskarnas solvanor.

Hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige. Därför genomför Strålsäkerhetsmyndigheten återkommande enkäter för att mäta svenskarnas attityder till UV-strålning deras solvanor. I årets undersökning ser vi att den vanligaste platsen att bränna sig på är vid en badplats utomlands, något som synts även i tidigare års enkäter.

En ny fråga i årets enkät undersöker svenskarnas medvetenhet kring utvecklingen av hudcancer. Resultaten pekar på att medvetenheten skiljer sig stort mellan generationerna. Bland 40- till 60-talister känner runt hälften av de som svarat till att hudcancerfallen har ökat kraftigt de senaste åren, medan det i yngre generationer bara är runt 30 procent. Lägst medvetenhet finns bland personer födda 1995-2005 där endast 24 procent känner till den stora ökningen och där runt 20 procent tror att antalet fall förblivit oförändrat eller har minskat.

– Det är oroväckande att det bland yngre finns en lägre kunskap om de här frågorna, med tanke på vilken utveckling vi kan vänta oss under kommande decennier. Det tar lång tid att utveckla hudcancer och de som drabbas idag kan ha missat att skydda sig tillräckligt för 20-30 år sedan, säger Tove Sandberg Liljendahl utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ökningstakten för malignt melanom, den form av hudcancer som orsakar flest dödsfall, är störst bland äldre. Det visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen. Att många äldre har en högre medvetenhet kan ha flera orsaker, ofta är det under den senare delen av livet som problemen uppstår, men många har också fått information om ultraviolett strålning under en längre tid, menar Tove Sandberg Liljendahl.

– Vårt mål är att den långsiktiga ambitionen att sprida kunskap om UV-strålningens negativa konsekvenser, som vi på Strålsäkerhetsmyndigheten och många andra arbetar för, ska ge resultat även i de yngre generationerna.

Det finns också stora variationer mellan könen i medvetenhet om hudcancerns ökning. 30 procent av männen och 45 procent av kvinnorna svarar att de vet om att hudcancerfallen har ökat kraftigt.

Fler skyddar sig med keps eller hatt

I årets enkät finns också en del positiva trender att ta fasta på. Exempelvis ökar användningen av täckande klädsel i form av hatt med brätten och solglasögon för att skydda sig mot solen, bland dem som svarat.

– Ett av våra viktigaste budskap är att begränsa vistelse i solen när den står som högst mitt på dagen och skydda sig genom att i första hand vistas i skugga eller använda heltäckande klädsel som skydd. Solkräm kan användas som ett komplement, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar kontinuerligt med att informera om riskerna med UV-strålning, och solarier. Den återkommande Solvaneenkäten är ett sätt att uppmärksamma frågan och följa förändringar i svenskarnas attityder och beteenden.

Via tjänsten minsoltid.se kan du se hur lång tid du kan spendera i solen beroende på din hudtyp och hur intensiv solens UV-strålning är där du befinner dig.

Ytterligare information: Tove Sandberg Liljendahl, utredare på enheten Utveckling av strålskydd och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Några resultat från enkäten Sveriges solvanor 2023

  • Andelen svenskar som har bränt sig har minskat något jämfört med 2022, från 49% till 41%. Det finns inga tecken på att användningen av solskydd har ökat generellt. Minskningen beror därför mest troligt på få soltimmar i Sverige under 2023.
  • 26 procent av de som svarat har bränt sig en gång, och cirka 16 procent har bränt sig två gånger eller fler, jämfört med 28 respektive 21 procent för år 2022.
  • De som bränt sig uppger att de gjort detta i störst utsträckning på en badplats utomlands eller i Sverige. Tillfrågade har också i ökande omfattning bränt sig på idrottsanläggning/golfbana och i solarium, jämfört med tidigare.
  • Precis som tidigare år visar enkäten sammanfattningsvis att det är vid utlandssemestrar som svenskar i störst utsträckning utsätter sig för risker associerade med solstrålning.

Så gjordes enkäten

  • Enkäten om svenskarnas solvanor har distribuerats till en webbpanel med ett nationellt urval av 1070 personer, representativt för den svensktalande befolkningen gällande ålder (18-74 år), kön, och geografi (län). Respondenterna har sedan viktats efter ålder och kön för att resultaten bättre ska motsvara befolkningen som helhet.