Nya utlysningar för forskningsmedel inom strålsäkerhet

Strålsäkerhetmyndigheten har publicerat sex nya utlysningar för forskningsmedel inom områden som rör strålsäkerhet. Nytt för årets utlysningar är att strålsäkerhet för ny kärnkraft har fått en egen utlysning och att det finns forskningsmedel riktade till unga forskare inom befintlig kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt en plan för finansiering av forskning för 2024. Planen omfattar finansiering av forskning och utveckling inom strålsäkerhet för kärnkraft, radioaktivt avfall och strålskydd till ett värde av cirka 100 miljoner kronor.

Sedan 2023 gör Strålsäkerhetsmyndigheten breda utlysningar för respektive forskningsområde med exempel på frågeställningar där det kan vara relevant med finansiering från myndigheten. De sex områdena för utlysningar är i år strålsäkerhet för ny kärnkraft, kärntekniska restprodukter, utrustning för forskning inom befintlig kärnkraft, stöd för myndighetens verksamhet inom befintlig kärnkraft, strålskydd, samt en utlysning riktad till unga forskare för tjänster inom befintlig kärnkraft.

Årets breda utlysningar ger möjlighet för forskare att söka medel inom de områden där Strålsäkerhetsmyndigheten har ett särskilt ansvar – att på kort och på lång sikt stärka kunskapsbasen och stötta den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

– Vi har i år fått utökade skattemedel för att finansiera långsiktiga forskningsprojekt som bidrar till kompetensförsörjningen inom strålsäkerhet för ny kärnkraft. De långsiktiga forskningsprojekten är viktiga för att kunna behålla och utveckla kompetensen i Sverige, säger Cheuk Lau som är tillförordnad forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Unga forskare och stöd till myndigheten

Myndigheten har i år en utlysning som är speciellt riktad till unga forskare, för att bidra till att forskare inom strålsäkerhet i början av sina karriärer ska blir mer meriterade. I utlysningarna finns även ett större fokus på att stödja Strålsäkerhetsmyndighetens breda uppdrag som bland annat innefattar att ta fram föreskrifter, granska tillståndsansökningar och att utöva tillsyn.

– Vi behöver öka kunskap och kompetens för att säkra att myndigheten även i framtiden kan genomföra sitt uppdrag. Förutom att utlysa forskningsmedel medverkar myndigheten också i internationella och nationella projekt samt beställer forskningsprojekt av lärosäten, institutioner och företag, säger Cheuk Lau.

Utlysningarna för 2024 avser medel som kan användas under året och i de flesta fall till och med år 2029. Totalt planeras att förmedla forskningsmedel för 99,5 miljoner kronor, varav 53,5 miljoner är skattefinansierat, 27 miljoner kommer från kärnkraftverkens forskningsavgifter och 19 miljoner kronor från kärnavfallsfonden. Den totala summan som finns tillgänglig inom respektive område är avsedd att finansiera flera ansökningar. De breda utlysningarna som nu annonseras öppnar för forskare att inom ramarna själva definiera sin forskningsfråga och ta fram lämpligt underlag för bedömning.

Sista ansökningsdag för årets utlysningar är sträcker sig mellan 10 april och 15 augusti 2024. Se respektive utlysning för de exakta datumen.

Ytterligare information: Cheuk Lau, tillförordnad forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst tfn 08-799 40 20

Strålsäkerhetmyndighetens forskningsplan

Strålsäkerhetmyndigheten tar efter en årlig behovsanalys fram en forskningsplan för varje kalenderår, vilken ligger till grund för vilka utlysningar som publiceras och hur tilldelade forskningsmedel kommer att fördelas under året.

  • SSM:s forskningsfinansiering syftar till att:
  • ta fram ny kunskap som kan ligga till grund för beslut och överväganden så att myndigheten kan bedriva en effektiv och vederhäftig verksamhet och vara pådrivande i strålsäkerhetsarbetet,
  • bidra till att upprätthålla och utveckla den kompetens som behövs för att ta fram ny och använda tillgänglig kunskap, både inom myndigheten och nationellt.