Inga nya hälsorisker avseende elektromagnetiska fält

Inga nya säkerställda hälsorisker har framkommit i årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. Rapporten är den femtonde i en serie årliga granskningar som utvärderar relevanta nya data och sammanställer det senaste kunskapsläget inom området elektromagnetiska fält (EMF).

– Det är ett fortlöpande arbete att utvärdera publicerad forskning för att bättre kunna bedöma eventuella hälsorisker med exponering för EMF, säger Anke Huss, ordförande för rådet.

Årets rapport granskar vetenskapliga studier av elektromagnetiska fält (EMF) och hälsorisker publicerade från januari 2019 till och med december 2019. Exempel på nya studier som granskas är exponering från högspänningsledningar, arbetstagares exponering för magnetfält och sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS) eller Parkinsons sjukdom. För ALS finns möjligen ett samband med magnetfält eller elektriska stötar, men hittills är det oklart vilket av dessa som skulle kunna vara orsaken. För Parkinsons sjukdom pekar resultaten på att det inte finns någon koppling till dessa exponeringar. Sambandet mellan hjärntumörer och användning av mobiltelefoner ligger i linje med tidigare forskningsresultat och tyder på att radiovågor från mobiltelefoner inte utgör någon risk.

–  Även om forskningsresultaten sammantaget inte visar på några nya hälsorisker finns en del frågor som behöver utredas vidare. Det gäller till exempel oxidativ stress, säger Anke Huss.

Oxidativ stress är en process som sker naturligt när kroppen förbrukar syre. Vid oxidativ stress bildas ämnen som kan ge upphov till skador på kroppens celler. I linje med tidigare rapporter visar djurstudier på ökad oxidativ stress vid svag exponering för radiofrekventa fält. Det finns dock stora brister i överenstämmelsen mellan studierna. Sett över flera år är det en betydande variation i resultaten från djurförsöken.

–  Djurförsök genomförs under exponeringsförhållanden som skiljer sig väsentligt från hur människor exponeras och studieresultaten är inte direkt överförbara på människor. Försöken bör dock fortsatt utvärderas och en sådan systematisk granskning genomförs just nu av Världshälsoorganisationen (WHO), säger Anke Huss.

Rapporten har inte utvärderat några studier om specifika hälsorisker med femte generationens mobilsystem, så kallad 5G, eftersom inga sådana studier har identifierats. Däremot använder den 5G-teknik, som för närvarande införs, radiovågor med frekvenser som angränsar till de frekvensområden som tidigare generationer mobiltelefonsystem använt under lång tid. Den forskning som hittills publicerats har därför hög relevans. För de högre frekvenser som 5G förväntas använda i framtiden behövs ytterligare studier, men det finns inte någon känd mekanism som tyder på att radiovågor med högre frekvens skulle öka riskerna.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt användning av handsfree vid mobiltelefonsamtal på grund av osäkerheten kring eventuella risker vid långvarig användning.

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist EMF, eller Anke Huss, ordförande Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) följer den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området. Rådet ger myndigheten vägledning i policyfrågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. En gång per år lämnar rådet en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strålsäkerhetsmyndigheten.