Nu finns resultat från världsunik mobil mätning av långtidsexponering för radiovågor i Sverige

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mellan 2012 och 2020 genomfört mobila mätningar för att bedöma nivåerna för långtidsexponering av radiovågor i Sverige. Mätningarna är unika i sitt slag, eftersom det är vanligare att mäta på enstaka punkter. Nu finns resultatet från nära 300 000 mätningar presenterade i en rapport från SSM. Mätningarna visar att nivåerna vanligtvis ligger långt under referensvärdet i både tätort och landsbygd även om det finns undantag.

Totalt har 1733 kilometer avverkats i 34 kommuner när experter från SSM har mätt bakgrundsnivåer av radiovågor i samhället. Resultatet blev nära 300 000 mätvärden. Mätningarna är unika i sitt slag då det är vanligare att mäta på enstaka punkter eller göra sporadiska mätningar där hög exponering misstänks. SSM:s mobila mätsystem kan bättre uppskatta radiovågors styrka i olika utomhusmiljöer, mäta i farten och gör en mätning i sekunden. Det gör det möjligt att samla in stora mängder mätdata med stor geografisk spridning.

- Vi genomför mätningar av tre anledningar: vi mäter om vi misstänker att tillåten exponering kan överskridas, när ny teknik kommer och för långsiktig miljöövervakning, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist för elektromagnetiska fält.

Resultaten visar att större tätorter har högre exponering för radiovågor, främst från basstationer för mobiltelefoni. Utanför tätorter kommer exponeringen främst från TV-sändare. Medelvärdet ligger långt under referensvärdet i både tätort och landsbygd, vanligtvis en tusendel av gällande referensvärden eller lägre. Resultaten redovisar inte nivåer för enskilda platser, vilket beror på att nivån varierar över tid och att enskilda värden därför har stor osäkerhet. Den omfattande statistiken möjliggör däremot tillförlitliga analyser av medelvärden.

- Den snabba utbyggnaden av trådlös teknik i samhället har på vissa platser lett till en kraftig ökning av exponeringen för radiovågor. Det finns ett tydligt samband mellan befolkningstäthet och exponering. Vi kan utifrån befolkningstäthet förutsäga generell exponering för området. Utifrån frekvens kan vi särskilja olika källor till radiovågor, exempelvis radio, TV, mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och polisens kommunikationssystem, säger Jimmy Estenberg.   

Exponeringsnivåerna har ökat de senaste åren främst i tätorter, vilket till stor del beror på utbyggnaden av mobilnäten. På vissa allmänna platser börjar nivåerna närma sig referensvärdet. Det är dock fortfarande ovanligt och förekommer än så länge bara i undantagsfall. Den högsta nivån myndigheten mätt var på Järntorget i Stockholm hösten 2019. Exponeringen var där cirka 20 procent av referensvärdet vilket berodde på en lågt placerad basstationsantenn.

- Det är viktigt att fortsätta bevaka utvecklingen i samhället, särskilt med tanke på den pågående utbyggnaden av femte generationens mobiltelefoni, 5G, säger Jimmy Estenberg.

SSM har ansvar för information och kunskapsutveckling om allmänhetens exponering för bland annat radiovågor. Myndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Mätvärdena har ett brett användningsområde och stor samhällsnytta. Exempelvis kan kommuner använda resultaten i sitt tillsynsarbete och även epidemiologer kan ha nytta av resultaten i sin forskning.

- Resultaten kan även ge allmänheten ökad förståelse för exponeringsnivåerna i samhället och därigenom bidra till en realistisk riskuppfattning. I många fall när allmänheten har varit oroad har mätningar visat att nivåerna legat långt under referensvärdena, säger Jimmy Estenberg.

Sammanfattning av resultaten

  • Mobila mätningar av långtidsexponering för radiovågor från åren 2012-2020, på en total sträcka av 1733 km i 34 kommuner som resulterade i nära 300 000 mätvärden.
  • Tätorter har högre exponering, främst från basstationer. Utanför tätorter kommer exponeringen främst från TV-sändare. Medelvärdena är generellt en tusendel av gällande referensvärden eller ännu lägre.
  • I undantagsfall har det hittats nivåer som närmar sig referensvärdena. Det beror främst på utbyggnaden av mobiltelefoninäten och det är därför viktigt att fortsatt bevaka utvecklingen i samhället, särskilt med tanke på den pågående utbyggnaden av femte generationens mobiltelefoni, 5G.

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist EMF, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.