Samlad värdering visar att strålsäkerheten vid Barsebäck Kraft AB är tillfredsställande

En ny rapport för tiden 2019 till 2021 visar att både anläggning och verksamhet bedöms ha tillfredsställande strålsäkerhet och att den utvecklats positivt sedan förra rapporten. För Barsebäck Kraft AB (BKAB) genomförs den samlade strålsäkerhetsvärderingen vart tredje år.

I arbetet med den samlade strålsäkerhetsvärderingen har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en samlad värdering av de brister som påträffats under perioden och kan inte se att de, enskilda eller sammantaget, har sådan påverkan på strålsäkerheten att myndigheten behöver vidta ytterligare åtgärder än vad som redan gjorts.

– Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 genomförs på ett strålsäkert sätt och att det uppkomna kärnavfallet omhändertas enligt fastställda planer på ett ändamålsenligt och strålsäkert sätt. Stråldoserna till allmänheten från utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten från Barsebäcksverket är fortfarande mycket små. Likaså ligger stråldoserna till personal som utfört radiologiskt arbete på Barsebäcksverket under årsgräns för effektiv dos till arbetstagare, säger Martin Amft, myndighetsspecialist inom avveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Över 50 års historia

Sydsvenska Värmekraftaktiebolaget fick år 1970 ett kärntekniskt tillstånd att uppföra, inneha och driva Barsebäcksverket med reaktorn Barsebäck 1 i Kävlinge kommun. År 1972 lämnades kärn­tekniskt tillstånd för reaktorn Barsebäck 2.

Det sista kärnbränslet, styrstavar och härdinstrument transporterades från Barsebäck 1 till Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) centrala mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) 2001 och från Barsebäck 2 2006. Barsebäck 1 och 2 befann sig sedan den 1 januari 2007 i service­drift.

I december 2018 beslutade styrelserna för BKAB och OKG Aktiebolag att sam­ordna nedmonterings- och rivningssekvensen för Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2. BKAB planerar att nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 kommer att ta ca sju år. Därefter kommer fortsatt kärnteknisk verksamhet, huvudsakligen lagring av kärnavfall ske i mellanlagren till dess avfallet kan transporteras till externa mellanlager respektive slutförvar.

År 2019 fick BKAB de tre nödvändiga tillstånd respektive godkännande för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2. Den 1 april 2020 inleddes skedet nedmontering och rivning genom att den godkända säkerhetsredovisningen tillämpades.

Enligt BKAB:s avvecklingsplan delas den radio­logiska nedmonteringen och rivningen av Barsebäck 1 och 2 upp i så kallade delmoment, dvs. arbetspaket såsom demontering av reaktortanken eller turbinanläggningen.

Ytterligare information: Martin Amft, myndighetsspecialist, enheten för tillsyn, drift och avveckling via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.