Stabil drift på kärnkraftverket Ringhals och förbättrad strålsäkerhet i anläggningen

Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB visar att driften av anläggningen varit stabil. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2024.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör årligen en samlad värdering av strålsäkerheten vid alla Sveriges kärnkraftverk. Vid årets värdering görs bedömningen att strålsäkerheten vid Ringhals AB är ”acceptabel”, vilket är samma bedömning som föregående år. Värderingen görs på en fyrgradig skala, där betyget acceptabel är den andra nivån.

I förra årets samlade strålsäkerhetsvärdering fick Ringhals AB sänkt betyg, från tillfredsställande till acceptabel. Bakgrunden var flera händelser som myndigheten bedömde vara resultat av problem som uppstått i verksamheten och på olika sätt påverkat anläggningarna negativt. I november 2022 beslutade därför myndigheten om att förelägga Ringhals AB om åtgärder kopplat till organisation, ledning, styrning och kultur.

– Bedömningen i årets samlade värdering är att driften av anläggningen har varit stabil. Det har inte inträffat några händelser av signifikant karaktär som påverkat anläggningen negativt, så vi såg en förbättring av strålsäkerheten i anläggningen. Bland annat har flertalet av de värmare som skadades år 2022 återställts i tryckhållaren i reaktor 4, säger Francesco Cadinu som är inspektör på enheten Tillsyn händelseuppföljning och teknik på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Värmarna används för att reglera reaktortrycket men har inte någon säkerhetsfunktion. Händelserna som inträffade år 2022 har inte medfört någon risk för allmänhet och miljön. Du kan läsa mer om hur en tryckvattenreaktor fungerar, se länkarna längst ner i artikeln. 

Hög ambitionsnivå i arbetet

I den samlade strålsäkerhetsvärderingen gör myndigheten bedömningen att Ringhals AB visar en hög ambitionsnivå i arbetet med de problem i organisation, ledning, styrning och kultur som myndigheten tidigare uppmärksammat.

– Det är dock för tidigt att se tydliga och varaktiga effekter av åtgärderna. Den samlade bedömningen är därför att strålsäkerheten vid Ringhals AB är ”acceptabel” vilket är samma bedömning som föregående år säger Anne Edland som är enhetschef på enheten för tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten identifierar i rapporten några punkter för att ytterligare stärka strålsäkerheten. De berör planerna för modernisering av styr- och kontrollplattformen WDPF och värmarkapaciteten i Ringhals 4:s tryckhållare. Strålsäkerhetsmyndigheten lyfter även vikten av att säkerställa förutsättningarna för att upprätthålla strålsäkerheten under den planerade nedmonteringen och rivningen av Ringhals 1 och 2.

För verksamheten i stort kan Ringhals fortsätta arbetet med att åtgärda de brister som tidigare påtalats i organisation, ledning, styrning och kultur, samt fortsätta att prioritera utmaningarna med kompetens och bemanning i organisationen.

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (människa–teknik–organisation), via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.