Tillfredsställande strålsäkerhet på kärnkraftverket i Oskarshamn trots flera driftsstörningar

Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn visar att verksamheten fortsatt fungerar väl, trots flera driftsstörningar. Strålsäkerheten på kärnkraftverket är därmed tillfredsställande, bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2024.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör årligen en samlad värdering av strålsäkerheten vid alla Sveriges kärnkraftverk. Vid årets värdering görs bedömningen att strålsäkerheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB) är ”tillfredsställande”, vilket är samma bedömning som föregående år. Värderingen görs på en fyrgradig skala, där betyget tillfredsställande är den tredje nivån.

Under perioden har OKG haft en del utmaningar i driften av anläggningen, bland annat avvikelser i turbinanläggningen och bränsleskador. En bränsleskada orsakas i regel av att ett främmande föremål, exempelvis en metallflisa, oavsiktligt hamnat i reaktorn och skadat bränslekapslingen. Den typen av mindre skada inträffar emellanåt i kärnkraftverken och medför inte någon risk för allmänhet och miljö.

– Vi kan dock konstatera att OKG samtidigt har lyckats behålla den positiva trenden inom flera av de områden med koppling till anläggningen som uppmärksammats i förra årets samlade värdering. Vi tycker därmed att strålsäkerheten i anläggningen har varit tillfredställande, säger Francesco Cadinu som är inspektör på enheten Tillsyn händelseuppföljning och teknik på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Flera områden fungerar väl

– Flera områden i verksamheten fungerar fortsatt väl. Det har dock under perioden inträffat händelser som orsakades av brister i samspelet människa-teknik-organisation och som pekar på otydligheter i ledning och styrning. Myndigheten anser därmed att strålsäkerheten i verksamheten är tillfredsställande, vilket är en lägre värdering än föregående år, då den bedömdes vara god säger Anne Edland som är enhetschef på enheten för tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Värderingen för anläggningen och för verksamheten i stort sammanvägs till en värdering av strålsäkerheten för hela kärnkraftverket, och den värderingen blir 2024 ”tillfredsställande” för OKG AB.

Strålsäkerhetsmyndigheten identifierar i rapporten några punkter för att stärka strålsäkerheten i anläggningen. Exempelvis kan OKG vidta åtgärder för att minimera drift- och underhållsrelaterade störningar.

För verksamheten i stort kan OKG öka tydligheten i ledning och styrning så att en prioritering av strålsäkerheten främjas i alla lägen och dra lärdomar från händelserna som inträffade under året för att förbättra arbetsförutsättningar, stärka efterlevnaden av rutiner och arbetet i kontrollrummet.

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (Människa – teknik - organisation), via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.