Tillfredställande strålsäkerhet på kärnkraftverket i Forsmark

Det senaste årets tillsyn vid kärnkraftverket Forsmarks Kraftgrupp AB visar att driften av anläggningen har varit stabil. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2024.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör årligen en samlad värdering av strålsäkerheten vid alla Sveriges kärnkraftverk. Vid årets värdering görs bedömningen att strålsäkerheten vid Forsmarks Kraftgrupp AB är ”tillfredsställande”, vilket är samma bedömning som föregående år. Värderingen görs på en fyrgradig skala, där betyget tillfredsställande är den tredje nivån.

Bedömningen i årets samlade värdering är att driften på Forsmark har varit stabil. Strålsäkerhetsmyndigheten har dock uppmärksammat avvikelser som påverkat de dieselaggregat som används som reservkraft för säkerhetssystemen.

– Under året har några brister identifierats som påverkat dieselaggregaten och som tyder på behovet av ett mer proaktivt arbete med den utrustningen för att ytterligare stärka strålsäkerheten, säger Francesco Cadinu som är inspektör på enheten Tillsyn händelseuppföljning och teknik på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tydlig fördelning av ansvar

– Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att Forsmark har en verksamhet som präglas av tydlig fördelning av ansvar, uppgifter, befogenheter och samarbetsförhållanden. Verksamheten fungerar bra i stort och vi ser att Forsmark vidtar åtgärder för att komma till rätta med utmaningar rörande bemanningsläget, säger Anne Edland som är chef på enheten Tillsynssamordning och MTO på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten identifierar i rapporten några punkter för att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen. De berör arbetet med att åtgärda tidigare identifierade konstruktionsbrister, att säkerställa tillförlitlighet på dieselaggregaten, samt att arbeten som kan påverka anläggningen planeras, bereds och genomförs med tillräcklig kvalitet.

För verksamheten i stort kan Forsmark fortsätta arbetet med att säkerställa kompetens och bemanning på både kort och lång sikt och nå en god balans mellan egen och inhyrd personal. Forsmark kan också arbeta med att säkerställa tillräcklig kvalitet i värderingar och utredningar av brister och händelser som upptäcks, samt stärka erfarenhetsåterföringen för att skapa goda förutsättningar att förhindra att brister upprepas.

Ytterligare information: Anne Edland, chef för enheten tillsynssamordning och MTO (Människa – teknik - organisation), via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.