Skolgårdars utformning kan skydda barn från för mycket sol

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar varje år en rapport där myndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor gör en sammanställning av den senaste forskningen. UV-rådet kommer med rekommendationer och pekar ut områden som myndigheten behöver ta hänsyn till i sitt arbete. Ett kapitel i årets rapport handlar om skolgårdars utformning och deras påverkan på barns exponering för UV-strålning.

Tidigare studier har visat att skolor och förskolors utformning av skolgårdar har stor betydelse för barns möjligheter att utvecklas, både fysiskt, psykiskt och socialt. En begränsad mängd UV-strålning är nyttig eftersom det medför att D-vitamin produceras. Men för lång utomhusvistelse, särskilt under sen vår, kan orsaka överdriven exponering för UV -strålning från solen vilket ökar risken för hudcancer senare i livet.

– En ny studie visar betydelsen av vilken typ av utomhusaktiviteter som planeras på skolgårdar. När barn rör på sig aktivt minskar risken att en specifik punkt på huden utsätts för UV-exponering under längre tid. Därför är det viktigt att skapa en rörelsestimulerande miljö med väl genomtänkta skydd mot UV-strålningen som inte hämmar aktiviteten på barnens raster, säger Peter Pagels, forskare vid Linnéuniversitetet och författare till ett kapitel i rapporten.

Studien visar att aktiviteter som fotboll, innebandy eller basket på stora öppna idrottsytor med över 80 procent fri himmelsvy visserligen ökade de fysiska aktivitetsnivåerna, men också innebar en UV-exponering som i september och maj låg på en ohälsosam hög nivå. Även där finns det saker att göra, menar Peter Pagels.

– Har skolan resurser bör man byta grusunderlaget mot till exempel gräs som visat sig både minska UV-reflektionen och stimulera till aktivitet året om. Det finns också flera typer av skydd mot solljuset som kan användas, och här är det viktigt att man tänker igenom exempelvis vilka typer av träd man planterar och var de placeras, säger han.

– UV-rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att uppmärksamma ansvariga på vikten av hälsofrämjande utemiljöer på landets förskolor och skolor. Myndigheten bör även följa aktuell forskning om barns utemiljöer för att säkerställa att de råd myndigheten ger är vetenskapligt förankrade, säger Peter Pagels.

Tove Sandberg Liljendahl är utredare med fokus på UV-frågor på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon ser vikten av att myndigheten arbetar med att upplysa om nyttan med bra solskydd för barn i förskole- och skolmiljöer.

– Vi förordar att man tar hänsyn till UV-strålning när man planerar barns utemiljöer. Det ska vara lätt att göra rätt för både barn och personal på skolor och förskolor, för att begränsa mängden UV-strålning. Väl planerade utemiljöer har ju dessutom visat sig vara bra för barns hälsa generellt, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Förlängt regeringsuppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen gav 2019 Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer, uppdraget förlängdes i år och ska slutredovisas under 2024. I uppdraget ingår att ge råd och rekommendationer om vikten av att skydda sig mot exponeringen för UV-strålning och hur exponeringen kan minskas. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför uppdraget tillsammans med Regionala cancercentrum, RCC, och samverkar med en större grupp berörda myndigheter och organisationer.

Ytterligare information: Tove Sandberg Liljendahl, utredare på enheten Utveckling av strålskydd och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

Seminarium: Vetenskapliga rådet för UV-frågor presenterar rapporten

Årets rapport från UV-rådet presenterades vid ett seminarium på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna den 14 juni. Seminariet kan ses i sin helhet på myndighetens YouTube-kanal.

Se seminariet på YouTube: Vetenskapliga rådet för UV-frågor presenterar rapporten