Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för avfallshantering kan godkännas

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen. Det är därefter regeringen som fattar beslut om programmet kan godkännas.

Reaktorinnehavarna, bolagen som äger de svenska kärnkraftverken, ska enligt Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet upprätta ett forsknings- och utvecklingsprogram vart tredje år. Detta kallas Fud-program, vilket står för forskning, utveckling och demonstration. Programmet ska beskriva hur kärnavfallet och det använda kärnbränslet som uppstår vid drift och rivning av kärnkraftverken ska tas om hand på ett säkert sätt. Programmet ska mer detaljerat beskriva de åtgärder som är planerade att utföras inom en period av minst sex år, men ska även innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kommer behöva genomföras.

Reaktorinnehavarna äger tillsammans Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och bolaget ska ta hand om det radioaktiva avfallet från deras verksamhet. SKB har på uppdrag av reaktorinnehavarna tagit fram Fud-program 2022: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, och lämnade in det till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2022.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Fud-program 2022 och hämtat in synpunkter från bland annat kommuner, andra myndigheter, forskningsinstitutioner och miljöorganisationer. Granskningen är nu klar och ett yttrande med slutsatser och rekommendationer har lämnats till regeringen som senare fattar beslut om programmet kan godkännas. Regeringen kan då ställa villkor om den anser att det behövs för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

– Vi rekommenderar att regeringen godkänner programmet. Det lever upp till de krav som lagen ställer på det, liksom de villkor som regeringen ställde i beslutet för 2019 års Fud-program. Vi anser att SKB har redovisat en tydlig strategi och genomförandeplan för fortsatt arbete, säger Patrik Borg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Patrik Borg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.