Låg risk att arbetstagare utsätts för strålning när röntgenutrustning installeras och underhålls

När röntgenutrustning installeras och underhålls är risken att arbetstagarna utsätt för strålning låg. Det visar en sammanställning av inspektioner som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört under 2023. Myndigheten ser positivt på arbetet med strålsäkerhet som bedrivs hos verksamhetsutövarna, men det finns också risker att hantera.

Som en del i Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag att kontrollera verksamheter som använder sig av joniserande strålning har myndigheten under det första halvåret 2023 inspekterat 19 verksamheter som utför installation och underhåll av diagnostiska och odontologiska röntgenutrustningar. Utrustningen används inom exempelvis sjukvård och tandvård och inspektionerna har inriktats på vilka risker för arbetstagarna som hanteringen av utrustningen kan medföra.

Efter att de 19 verksamheterna kontrollerats konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att det inte finns några stora risker för att arbetstagare som utför installation och underhåll utsätts för stråldoser.

– Det vi ser under våra kontroller är att de som installerar och underhåller utrustningen inte är i riskzonen för att utsättas för några stråldoser som kommer i närheten av dosgränserna. Arbetet med strålsäkerhet sköts hos de allra flesta verksamheter bra, säger Kousha Mirzadeh-Cederlund, inspektör på enheten för tillsyn av patienter och arbetstagare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Risk om en incident inträffar

Skulle det däremot inträffa en incident i samband med installation, underhållsarbete eller mjukvaruuppdatering, exempelvis genom att inställningar för exponering oavsiktligt ändras, kan det innebära risker för att patienter drabbas.

– De risker vi ser är att arbete på utrustningen skulle kunna leda till att patienter utsätts för onödiga stråldoser, om utrustningen exempelvis har fått fel inställningar. Otydlig kommunikation när man lämnar över utrustning från servicetekniker till användare kan också skapa oklarheter kring vilket arbete som faktiskt har utförs på utrustningen och vilka eventuella åtgärder användaren behöver vidta, säger Kousha Mirzadeh-Cederlund.

Sammanställningen visar att verksamheterna uppfyller över 90 procent av de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterat. De brister som identifierades under inspektionerna åtgärdades omgående.

– Vi kunde se under inspektionerna att många följer regelverket. Det visar att verksamhetsutövarna vet vilken dokumentation som ska finnas. Framtida inspektioner med tydligare fokus på hur det praktiska arbetet genomförs skulle kunna ge en djupare förståelse för hur pass väl de dokumenterade arbetsrutinerna också efterföljs, säger Kousha Mirzadeh-Cederlund.

Ytterligare information: Kousha Mirzadeh-Cederlund, inspektör på enheten för tillsyn av patienter och arbetstagare via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Så genomfördes inspektionerna

Samtliga inspektioner anmäldes i förväg och lämplig tid valdes ut i dialog med verksamhetsutövarna. I samband med föranmälan fick verksamhetsutövarna information om bland annat inspektionens syfte, vilka krav som ska granskas, dagordning och dokumentation som skulle skickas in till Strålsäkerhetsmyndigheten före inspektionstillfället. En av inspektionerna genomfördes digitalt, resterande genomfördes på plats hos verksamhetsutövarna.