Strålsäkerhetsmyndigheten förelägger Ringhals AB att utreda och åtgärda brister

Strålsäkerhetsmyndigheten förelägger Ringhals AB (RAB) att utreda sin organisation, ledning, styrning och kultur för att värdera om de sammantaget är ändamålsenliga för strålsäkerheten. RAB ska även utarbeta en handlingsplan i syfte att komma till rätta med de brister som identifierats. Resultatet och handlingsplanen ska redovisas skriftligen. Myndigheten ser inget hinder för fortsatt drift under tiden.

Händelser som har inträffat vid RAB sedan 2020 ger en samlad bild som tyder på brister i organisation, ledning, styrning och säkerhetskultur. Det handlar om brister inom bland annat

  • tydlighet i instruktioner
  • efterlevnad av styrande dokument
  • tydlighet i ansvar och roller
  • kommunikation och informationsspridning
  • egenkontroll
  • kvalitetskontroll
  • kompetens och systemförståelse
  • styrning och ledning av entreprenörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare i så kallad samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV) konstaterat att RAB har identifierat förbättringsbehov och vidtagit åtgärder kopplat till ovanstående brister. Myndigheten har även bedömt att RAB har en organisation och en systematik som ger förutsättningar för att genomföra förbättringsåtgärder.

– Däremot har flera händelser inträffat efter den senaste SSV-perioden som tyder på att problematiken kvarstår. Därför ifrågasätter myndigheten om åtgärderna gett önskad effekt samt om Ringhals har tagit ett tillräckligt helhetsgrepp. De identifierade bristerna förekommer inom flera organisatoriska delar och ses som viktiga i en välfungerande säkerhetskultur, säger Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser inget hinder för fortsatt drift vid R3 och R4 respektive servicedrift vid R1 och R2, men bedömer att RAB behöver vidta åtgärder till dess att tillräckliga effekter ses. RAB behöver ta ett samlat grepp om problematiken i syfte att värdera om RAB:s organisation, ledning, styrning och kultur är ändamålsenlig utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv, något som SSM anser nödvändigt för att RAB ska kunna upprätthålla ett fullgott djupförsvar, dvs. alla aspekter som bygger upp säkerheten, från den faktiska konstruktionen till rutiner för samarbete med myndigheter och räddningstjänst vid en olycka.

Ytterligare information: Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens presstjänst, telefon 08-799 40 20.