Ansökningar för stora acceleratoranläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar om stora forskningsanläggningar uppfyller de krav som ställs i strålskyddslagen och myndighetens föreskrifter. Myndigheten ska vid behov även meddela andra särskilda tillståndsvillkor.

Förutom att tillståndspröva kontrollerar myndigheten att verksamheten följer gällande regelverk om strålsäkerhet för att skydda människa och miljö från skadliga effekter av strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beviljat forskningsanläggningen MAX IV tillstånd för ordinarie drift. Prövningen av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) tillståndsansökan pågår sedan 2012. Både ESS och MAX IV är belägna utanför Lund.

Forskningsanläggningarnas konstruktionsmässiga grund utgörs av stora partikelacceleratorer för protoner respektive elektroner. Anläggningarna är större både fysiskt och energimässigt jämfört med de acceleratorer som finns vid bland annat sjukhus och som där används för strålbehandling. Även röntgenutrustningar fungerar som en form av accelerator, men med mycket lägre energi.

När spänningsförsörjningen till ett röntgenrör i en röntgenutrustning bryts så upphör också utsändandet av joniserande strålning från apparaten. Det är likadant med acceleratorer, men det finns en viktig skillnad: om energin är tillräckligt hög kan strålningen från de stora acceleratorerna producera radioaktiva ämnen i det material som träffas av strålningen. Stora acceleratorer kräver därför ett mer omfattande strålskydd än vad till exempel en röntgenutrustning kräver.