Hur kan jag sänka radonhalten inomhus?

Radon orsakat av byggnadsmaterialet: Om det är byggnadsmaterialet som avger radon kan du öka luftväxlingen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta att installera ett frånluftssystem med fläkt.

Radon orsakat av marken: Om radonet kommer från marken kan du täta sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion. Ofta ger inte tätning tillräcklig effekt. Då kan du med hjälp av en radonsug, radonbrunn eller smalrör skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Kanske behöver du ta hjälp av någon tekniskt kunnig person för att avgöra vilken metod som är lämpligast.

Radon orsakat av hushållsvattnet: När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Becquerel per liter ger det ett tillskott på 100 Becquerel per kubikmeter till inomhusluften. Har du radonhalter över 1000 Becquerel per liter i din privata brunn i ett hus där du bor permanent bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Oftast räcker det att vattnet luftas kraftigt med en radonavskiljare.

Läs mer om åtgärder mot radon: Åtgärder mot radon

Aktuellt

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet