Marknadskontroll av laserprojektorer

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav. Hösten 2018 påbörjar Strålsäkerhetsmyndigheten en tillsyn av laserprojektorer i samarbete med Elsäkerhetsverket.

Under hösten 2018 påbörjar Strålsäkerhetsmyndigheten en tillsyn av laserprojektorer (showlaser och discolaser) som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Tillsynen görs i samarbete med Elsäkerhetsverket och är en del av myndigheternas marknadskontroll.

Den som har tillstånd att använda laserprojektorer har inför tillsynen fått möjlighet att besvara en enkät i syfte att ge Strålsäkerhetsmyndigheten fördjupad kunskap inför tillsynen.

Tillsynen kommer att ske genom att Strålsäkerhetsmyndigheten köper in ett antal laserprojektorer från svenska leverantörer. Projektorerna testas därefter i laboratorium för att kontrollera om de uppfyller gällande krav. De projektorer som omfattas av det så kallade lågspänningsdirektivet (LVD) och som inte uppfyller kraven lämnas till Elsäkerhetsverket för vidare hantering.

Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn beräknas vara avslutad i augusti 2019.