Kommunal solarietillsyn

Kommunerna har tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat bestämmelser om solarier som bland annat innebär att ägare av solarier är skyldig att anmäla sin verksamhet till kommunen.

Krav som ska uppfyllas enligt myndighetens solarieföreskrift:

 • Alla solarier ska från och med den 1 januari 2015 uppfylla strålskyddskraven som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010).
 • Varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3.
 • Solariet ska vara utrustat med godkända rör, vilket innebär rör enligt solariets egen märkning.
 • Kunden ska via tidur kunna ställa in soltiden enligt ett exponeringsschema.

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla kunder.

Obligatorisk information till kunderna

 • Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 • Kunder ska kunna ta del av informationen innan man gör valet att sola i solariet.
 • Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt. Som alternativ kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.

Obemannade solarier – maximalt 15 minuter

I obemannade solarier ska den maximala soltiden inte vara längre än 15 minuter.

Uppfyllnad av solariestandarden

Solarier ska uppfylla strålskyddskraven som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010). De avsnitt i standarden som ska vara uppfyllda står angivna i bilaga 2 i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Enligt 7 kapitlet 4§ i strålskyddslagen (2018:396) ska den som bedriver verksamhet med solarier lämna tillsynsmyndigheten (kommunen) de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen om detta krävs av tillsynsmyndigheten.

Kommunerna har tillsynsansvar

De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna har tillsynsansvar för kosmetiska solarier.

Hjälp i tillsynsarbetet

För att underlätta för dig som arbetar med inspektioner av solarier har vi tagit fram ett exempel på hur en checklista vid en solarieinspektion kan se ut.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter

Strålsäkerhetsmyndigheten är, enligt strålskyddsförordningen, den myndighet som tar fram föreskrifter om allmänna skyldigheter, tillståndsplikt, tillstånd och regler enligt strålskyddslagen. Om det finns särskilda skäl får myndigheten i enskilda fall, och efter samråd med kommunen, besluta att tillsynen ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten, i stället för av kommunen.

Strålsäkerhetsmyndigheten kan i enlighet med strålskyddslagen föreskriva om krav på tillstånd för att:

 • tillverka,
 • införa till landet,
 • saluföra,
 • överlåta,
 • upplåta,
 • förvärva, samt
 • inneha och använda till exempel solarier eller solarierör.